บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

หมวดหมู่: insurance

บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

จัดทำโครงการ สุภาพบุรุษจราจร ประชาชนสัญจรปลอดภัย ประจำปี 2567 ปีที่ 2

เพื่อส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศ

          

 

วันที่ 5 กรกฎาคม 2567 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด จัดพิธีเปิดและแถลงข่าวโครงการ  สุภาพบุรุษจราจร ประชาชนสัญจรปลอดภัย ประจำปี 2567 ขึ้น     เพื่อส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมายและลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนนของประเทศ เป็นปีที่ 2

โครงการ สุภาพบุรุษจราจร ประชาชนสัญจรปลอดภัย เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นโดย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด ที่มีแผนงานรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยมุ่งเน้นส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมาย และเสริมสร้างวัฒนธรรมขับขี่ปลอดภัยด้วยวินัยจราจรให้กับสังคมไทย ได้มีการกำหนดเป้าหมายลดการเสียชีวิตและบาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนในแต่ละพื้นที่ร่วมกัน ตามเป้าหมาย โดยใช้ข้อมูลการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนจากศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุ www.Thairsc.com และมีการสนับสนุนเงินรางวัลเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับข้าราชการตำรวจและหน่วยงานที่ปฎิบัติหน้าที่สายงานจราจรที่สามารถดำเนินการบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้  โดยการคัดเลือกและมอบรางวัลให้ข้าราชการตำรวจที่ปฎิบัติหน้าที่ในงานจราจรและหน่วยงาน

 

ในปี 2566 ที่ผ่านมา ผลการดำเนินงานของโครงการฯ ส่งผลให้สามารถลดอัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนทั้งประเทศ ได้ถึง 1,550 ราย จากค่าเฉลี่ยเป้าหมาย

ดังนั้น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และบริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด จึงได้ร่วมกันดำเนินการจัดทำโครงการสุภาพบุรุษจราจร ประชาชนสัญจรปลอดภัย ประจำปี 2567 เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน โดยมีเป้าหมายลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุจราจรไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 จากค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง บริษัทกลางฯ สนับสนุนเป็นเงินรางวัลในโครงการดังนี้

รางวัลประเภทบุคคลเน้นหลัก 5S ได้แก่ SMILE (ยิ้มแย้มแจ่มใส) , SMART (มีบุคลิกภาพที่ดี)  SALUTE (ปฏิบัติต่อประชาชนด้วยความสุภาพให้เกียรติ) , SERVICE MIND (ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตบริการสาธารณะ) และ STANDARD (ยกระดับมาตรฐานการทำงาน ความรู้เทคโนโลยี ความเสมอภาค)

 

รางวัลประเภทหน่วยงานเน้นการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อลดการเจ็บตายทางถนน โดยมีตัวชี้วัดจำนวนผู้เสียชีวิตต้องลดลงไม่น้อยกว่า 5% ข้อมูลจากศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุ Thairsc,จำนวนการบังคับใช้กฎหมาย การตั้งด่านจากระบบ TPCC,จำนวนการกวดขันวินัยจราจรจากระบบ TPM มากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา

 และในปีนี้ยังมีการเพิ่มรางวัลพิเศษขึ้นมาได้แก่รางวัล“นวัตกรรมดีเด่น”เพื่อยกย่องและสร้างขวัญกำลังใจให้กับหน่วยงานและผู้ปฏิบัติงานที่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ที่เป็นเครื่องมือในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และทำให้ประชาชนผู้สัญจรบนท้องถนนเดินทางถึงที่หมายโดยสวัสดิภาพเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมขับขี่ปลอดภัยด้วยวินัยจราจรให้กับสังคมไทยอย่างยั่งยืนต่อไป

 

05 กรกฎาคม 2567

ผู้ชม 41 ครั้ง

Engine by shopup.com