ระบบจัดการคลังสินค้าดีส่งผลต่อกำไรจริงหรือไม่

หมวดหมู่: LOGISTICS

           

 

 ระบบจัดการคลังสินค้าดี ส่งผลต่อกำไรจริงหรือไม่

 

     Smart Warehouse จำเป็นสำหรับอุตสาหกรรม 4.0 หรือไม่ อาจเป็นคำถามที่หลายคนรู้คำตอบดีอยู่แล้ว แต่การเลือก Digital Solution ที่ตอบโจทย์ยังคงเป็นความท้าทายของผู้ประกอบการที่ต้องการก้าวข้ามขีดความสามารถเดิมๆ ให้พร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงและก้าวทันต่อเกมการแข่งขันในตลาดโลก

        การดิสรัป (Disruption) โดยเทคโนโลยีมีมาอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา และยังเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญให้อุตสาหกรรมต่างๆ ตัดสินใจใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Technology) แก้ปัญหาที่เป็นช่องว่างในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งเริ่มจากการพัฒนาทักษะของบุคลากร ตลอดจนการเพิ่มความรู้ด้านเทคโนโลยีที่จำเป็นในอนาคตเพื่อให้คนสามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการทำงานอย่างชาญฉลาดได้

       ทั้งนี้ ในด้านของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ เพื่อรองรับการปรับใช้เทคโนโลยีเข้ากับภาคอุตสาหกรรมหลักของประเทศนั้นเริ่มเห็นความพร้อมชัดเจนมากขึ้นในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานี้ หลังจากที่ประเทศไทยสามารถพัฒนาเทคโนโลยี 5G ให้สอดรับกับภาคอุตสาหกรรมหลักอย่างเป็นรูปธรรม

อะไรคือ Digital Solution for Future 2024

      ล่าสุด เอไอเอส (AIS) หรือ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หนึ่งในผู้ให้บริการด้านโครงข่ายและเทคโนโลยี 5G ของไทย ได้ตอกย้ำจุดยืนในการร่วมเป็นส่วนสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทัลให้ภาคธุรกิจได้ใช้ประโยชน์จากการดิสรัปของเทคโนโลยี ด้วยการจัดงาน AIS Business Digital Future 2024: DIGITAL INDUSTRY EVOLUTION โดยโชว์โซลูชันสำคัญที่รองรับ 3 ภาคอุตสาหกรรมแกนหลัก ที่สร้างรายได้ให้ประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมการขนส่ง และอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และการค้าปลีก

นายธนพงษ์ อิทธิสกุลชัย หัวหน้าคณะผู้บริหารกลุ่มลูกค้าองค์กร AIS

อีกทั้งในการจัดแสดงเทคโนโลยีครั้งนี้ของ AIS Business ยังเป็นการต่อยอดให้ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมงานได้พบปะผู้เล่นในอุตสาหกรรมที่ต่างกันและสามารถนำโซลูชันของ AIS ไปปรับใช้เพื่อขยายธุรกิจต่อไป โดยในงานได้แบ่งออกเป็น 4 โซนหลัก ได้แก่

โซนแรก คือ Infrastructure Platform & Horizontal Solution ที่รวบรวมเอาโซลูชันและแพลตฟอร์มที่จำเป็นทุกอุตสาหกรรม เช่น ระบบการทำงานด้วย CloudX , Microsoft 365 Copilot , Paragon Platform เป็นต้น

 ส่วนโซนที่ 2 Smart Manufacturing ที่โชว์การนำเทคโนโลยีมาใช้พัฒนาการทำงานในภาคผลิต เช่น โซลูชันช่วยจัดเก็บข้อมูลจากเครื่องจักรต่างๆ ระบบบริหารจัดการข้อมูลพลังงานในโรงงาน และ Robotic’s Digital Twin with AIS 5G เป็นต้น 

ขณะที่ โซนที่ 3 Smart Property & Retail ได้นำระบบการจัดการพื้นที่, ระบบการบริหารจัดการด้านพลังงาน, AIS Robot Platform และ CRM Loyalty Platform & Retail Solution เป็นต้น

 และ โซนที่ 4 คือ Transportation & Logistics โดยจำลองการบริหารจัดการคลังสินค้า โดยการใช้แพลตฟอร์มและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มมูลค่าด้านเวลาและความแม่นยำให้กับอุตสาหกรรมขนส่ง เปลี่ยนจากคลังสินค้าแบบเดิมสู่ Smart Warehouse

ระบบจัดการคลังสินค้าดีส่งผลต่อกำไรจริงหรือไม่

          Smart Warehouse ยังคงเป็นเป้าหมายสำคัญของผู้ประกอบการในหลายอุตสาหกรรม แต่ที่ส่งผลอย่างชัดเจนคือกลุ่ม Transportation และ Logistics ที่จำเป็นจะต้องเปลี่ยนมุมคิดเรื่องการลงทุนเทคโนโลยีกับพื้นที่คลังสินค้า ต้องยอมรับว่าในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา อุตสาหกรรมนี้ค่อยข้างปรับตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปในการเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆ เนื่องจากเป็นภาคธุรกิจที่ยังคงใช้กำลังคนในการทำงานเป็นหลัก

                

        

       ทั้งนี้ อุตสาหกรรมขนส่งแข่งขันกันที่เวลา ดังนั้น ความรวดเร็วและความแม่นยำคือตัวแปรหลัก การบริหารจัดการระบบคลังสินค้าและพื้นที่ภายใน จึงเป็นปัจจัยหลักที่ผู้ประกอบการต้องคำนึงถึงเป็นสิ่งแรกในการเปลี่ยนสู่ Smart Warehouse โดย AIS Business ได้นำเสนอแพลตฟอร์มด้านการบริหารจัดการคลังสินค้าที่เริ่มจากการจัดเก็บข้อมูลภายในคลังสินค้าเพื่อมาวิเคราะห์ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะถูกจัดเก็บด้วยระบบ Cloud Services โดยมีโซลูชันต่างๆ เข้ามาทำงานร่วมกัน

       อีกทั้ง ระบบออโตเมติกที่มีการพัฒนาโซลูชันให้ตอบโจทย์การทำงานในพื้นที่คลังสินค้า คือจุดแข็งที่ AIS Business มีให้ผู้ประกอบการ ซึ่ง 2 ระบบหลักที่ Smart Warehouse จำเป็นต้องใช้คือ ระบบ Automated Picking and Handling ที่สามารถยกและขนถ่ายสินค้าอย่างอัตโนมัติ ผ่านการสั่งงานบนแพลตฟอร์มที่มีการเชื่อมต่อระบบของอุปกรณ์เข้ากับการทำงานของเทคโนโลยี 5G ช่วยให้เกิดความรวดเร็วในการขนย้ายภายในคลังสินค้าและลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดจากความเหนื่อยล้าของพนักงาน ส่งผลดีต่อความปลอดภัยของพนักงานรวมถึงลดความเสียหายของสินค้าที่เกิดจากอุบัติเหตุได้

      ส่วนระบบ Automated Sorting เป็นระบบหุ่นยนต์อัตโนมัติที่สามารถแยกประเภทสินค้าได้ ช่วยให้การจัดกลุ่มสินค้ามีประสิทธิภาพและแม่นยำถูกต้อง เมื่อใช้ระบบอัตโนมัติทั้งสองส่วนนี้ร่วมกันจะช่วยให้การบริหารจัดการคลังสินค้ามีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

 

6 AIS Solutions สู่ Smart Logistics

      สำหรับโซลูชันสำคัญที่ AIS Business ได้นำเสนอเพื่อตอบโจทย์กลุ่มอุตสาหกรรมขนส่งได้แก่

1. โซลูชัน Robotic AGV and Material Handling System หุ่นยนต์อัตโนมัติเพื่อขนย้ายสินค้าภายในคลังสินค้าหรือสายการผลิต จุดแข็งคือเพิ่มประสิทธิภาพและความเร็วในการขนย้ายสินค้าและผู้ประกอบการสามารถใช้งานพื้นที่ได้อย่างคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น

2. โซลูชัน Smart Vehicle Management เป็นระบบสำหรับติดตามรถขนส่ง โดยจะจัดเก็บข้อมูลเส้นทาง พฤติกรรมการขับขี่ ประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากผู้ขับ ช่วยลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ ส่งผลดีให้การขนส่งไม่ล่าช้า

3. โซลูชัน Smart Vehicle Route Planning (VRP) เป็นระบบบริหารเส้นทางสำหรับการขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร ซึ่งสามารถจัดการรับคำสั่งของตำแหน่งต้นทางและปลายทาง, กำหนดการรับส่ง, ปริมาณการรับส่งบรรทุกสิ่งต่างๆ ในแต่ละวัน ทำให้สามารถประมวลผลและจัดทำแผนกำหนดการเดินทางได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

4. โซลูชัน Smart Electronic Proof-of-Delivery (ePOD) เป็นระบบตรวจรับและติดตามการจัดส่งสินค้า สามารถคาดการณ์ระยะเวลาการจัดส่งและเพื่อความถูกต้องของผู้รับสินค้า สามารถลงชื่อนับเป็นอิเล็กทรอนิกส์ได้ในทุกจุด โดยสามารถติดตามตำแหน่งของผู้ส่งได้แบบ Real-Time

5. โซลูชัน 5G FWA เป็นระบบโครงข่ายสัญญาณ 5G เพื่อใช้ติดตั้งกระจายในสถานที่ต่างๆ เหมาะสำหรับการใช้งานเพื่อเชื่อมต่อเครือข่ายในพื้นที่ที่ไม่สามารถเดินสายสัญญาณได้ เช่น พื้นที่โรงงาน คลังสินค้า เป็นต้น  

6. AIS Paragon Platform เป็นระบบบริหารจัดการ IT Infrastructure ครบวงจรในแบบ Edge-to-Cloud ที่ครอบคลุมเทคโนโลยี 5G ช่วยให้ธุรกิจด้านระบบโครงสร้างพื้นฐานของไอทีมีความยืดหยุ่นในการบริหารจัดการ สามารถตรวจสอบและจัดการโครงข่ายแบบ Private 5G ได้อีกด้วย

Smart Warehouse ดันกำไรโลจิสติกส์ได้จริง

     ธุรกิจโลจิสติกส์จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดการบริหารงานหลังบ้านหรืองานในส่วนของคลังสินค้าให้ได้เปรียบคู่แข่งอยู่เสมอในเรื่องระยะเวลา เนื่องจากธุรกิจนี้มีการแข่งขันสูงดังนั้นการเปลี่ยนจากระบบคลังสินค้าแบบเดิมด้วยการนำโซลูชันและเทคโนโลยี 5G มาใช้เพื่อเปลี่ยนผ่านสู่ Smart Warehouse โดยส่งผลดีในระยะยาวด้านกำไรของบริษัทที่สูงขึ้น ซึ่งสิ่งที่ผู้ประกอบการได้รับคือ ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น มีความแม่นยำ เพิ่มยอดการสั่งซื้อที่เร็วขึ้นและลดต้นทุนด้านแรงงานในอนาคต

      ทั้งนี้ แม้ว่าการลงทุนเริ่มแรกในโซลูชันคลังสินค้าอัจฉริยะอาจมีนัยสำคัญ แต่ประโยชน์ระยะยาวในแง่ของประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น ต้นทุนที่ลดลงและความพึงพอใจของลูกค้าที่เพิ่มขึ้นสามารถส่งผลกระทบเชิงบวกต่อผลกำไรโดยรวมของธุรกิจโลจิสติกส์ได้ ดังนั้น ปฏิเสธได้ยากที่จะไม่ใช้โซลูชันในระบบการจัดการคลังสินค้า เนื่องจากผลดีที่เกิดขึ้นหลังจากเปลี่ยนจากคลังสินค้าแบบเดิมเป็น Smart Warehouse ด้วยโซลูชันเหล่านี้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีขั้นสูง เช่น Autonomous , AI และ IoT เป็นต้น ผสานกับการเชื่อมต่อโครงข่ายอินเทอร์เน็ต 5G ของ AIS

สำหรับผู้ประกอบการที่สนใจ AIS 5G หรือโซลูชันเพื่อธุรกิจขนส่ง และโลจิสติกส์ สามารถติดต่อทีมงาน AIS Business ได้ทันที หรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  https://www.ais.th/business/enterprise/industries/transportation-and-logistic

 

AIS Business พร้อมเป็นพันธมิตรดิจิทัล ที่มั่นใจได้ เพื่อพัฒนาธุรกิจและสังคมไทย

เติบโต อุ่นใจ ไปด้วยกัน

"Your Trusted Smart Digital Partner"

ปรึกษาและวางแผนพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อรองรับการทำงานและต่อยอดธุรกิจได้ที่

Email: business@ais.co.th

Website: https://www.ais.th/business

 

 

29 พฤศจิกายน 2566

ผู้ชม 12794 ครั้ง

Engine by shopup.com